ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل سمیه
سمیه
46 ساله از خارج از کشور
تصویر پروفایل یگانه
یگانه
24 ساله از بجنورد
تصویر پروفایل محمد علی
محمد علی
37 ساله از آمل
تصویر پروفایل بابک
بابک
47 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل سام
سام
40 ساله از قم
تصویر پروفایل عسل
عسل
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل غزل
غزل
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
33 ساله از همدان
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
31 ساله از کرج
تصویر پروفایل هاشم
هاشم
38 ساله از شهریار
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
25 ساله از تهران
تصویر پروفایل اسماعیل بختیاری
اسماعیل بختیاری
33 ساله از کرج

سایت همسر یابی هلو چه میکند؟

همسریابی هلو شاید بدان دلیل باشد که برخی از همسران ساده اندیش که اسیر اشیاء و امور مادی و اعتباری می باشند برای محبت بدیل ها و جانشین هایی قابل بوده اند.

سایت همسر یابی هلو چه میکند؟ - هلو همسر


هلو همسریابی

هلو همسریابی مایه از باور و بینش

ما برین باوریم که هلو همسریابی واقعیت برای هر با خرد دیده وری مسجل می باشد که: هر یک از زوج ها، قبل از رسیدنِِ به یگانگی از طریق ازدواج، به نوعی دچار احساس کمبود، احساس تهی بودن و احساس نارسایی بوده و در اعماق جان همسریابی هلو پنل کاربری ضرورت پر شدن، کامل شدن، دارا شدن و رهیدن از هلو همسر احساس ها را درک می کنند! اینان با کشف بی نیاز از برهان ادراک حضوری در می یابند که در اقلیم دل شان جایی خالی است که باید پر شود؛ و در حوزۀ جانشان خالی گاهی وجود دارد که باید با حضور امری پر گردد. منتها در رابطه با این که هلو همسريابي تهیه گاه از چه چیزی باید پر شود؟

متاسفانه اغلب جوان های کم تجربه دچار اشتباه و کژ فهمی می گردند! به هرحال، واق امر آن است که هر حوزه ای از حوزه های وجودی فرزند آدمی را امری هم سنخ و متناسب با همسریابی هلو ورود همان حوزه پر ساخته و از فقر و نقص می رهاند، و هر جهازی از جهازهای او را رزقی است که فقط با دریافت همان رزق، احساس سیری نموده و اشباع خواهد شد و لاغیر. دیده را آن چه دیداری است اشباع کرده و از گرسنگی می رهاند و گوش را آن چه شنیداری است. اگر با هلو همسریابی مایه از باور و بینش متوجه اقلیم دل های همسریابی هلو پنل کاربری شویم به روشنی درخواهیم یافت که: تنها چیزی که اقلیم دل و فضای جان را پر ساخته و هلو همسر را از چنگال دغدغه احساس تهی بودگی می رهاند از طریق یک رنگی، صمیمیت و ایثار می باشد.

چرا که همسریابی هلو خانه را هرگز، جز با همین ابراز محبت گوهر، پر و آراسته نتوان کرد؛ و هلو همسر احساس ویژه را جز به وسیله حضور و دریافت نور همین اشراق نور محبت و یگانگی نتوان نمود. روی کرد به هلو همسریابی موقت سرمایه از یک طرف باعث می شود تا هر کدام از همسران، از دام احساسِِ تهی بودن رهیده و به احساس پر بودن شوند؛ و از دیگر طرف، از توانِِ پر سازی بهتر و بیشتری بهره مند گردند! از یک سو به خودباوری بیشتری دست پیدا کنند؛ و از دیگر سو اعتمادشان نسبت به هراس از دست دادن شکوفایی صمیمیت طرف دیگر فزونی پیدا کند! از یک جانب از زنجیر رهایی پیدا کنند و از دیگر جانب به تداوم روح یگانگی و تشدید مهر و صفا ایمان بیشتری همسر در پی نخواهد بود!

یگانگی همسریابی هلو نکته:

گم کردن، انفصال و از دست دادنی « یافته، به این یقین برسند که هلو همسر یابی یگانگی همسریابی هلو نکته را نیز باید به خاطر داشت که هلو همسریابی موقت اقلیم به ناپیدا را هرگز نمی توان با چیز و یا چیزهایی که بهایشان معلوم و قدرشان معین می باشد از قبیل داشتنی های ظاهراً رنگین و چشم نواز پر نمود و زینت بخشید؛ چرا که این اقلیم بنا بر طبیعت ذاتی خود، فقط با چیزی پر و تزئین تواند شد که  از سنخ خودش باشد و لاغیر؛ و این، همان گوهر محبت است و اشتیاق معنیدار رسیدن به یگانگی. ارزش ها به پذیر فراسوی روشن و بی نیاز از برهان است که چنین گوهری به دلیل این که در مادی قرار گرفته است، هرگز بدیل و جانشینی نخواهد داشت تا بدیل و یا جانشین بتواند احکام و نثار وجودی محبت را متبلور و شکوفا گرداند.

از این رو فقط با دل دادن، با رهیدن از هلو همسر یاب و حو و لذت های بی دوام خود، با گم شدن و با واگذاشتن همسریابی هلو ورود و با فراموش کردن خود می توانش فراچنگ نورد، نگاهش داشت و شکوفایش نمود. هلو همسریابی امر محبت ورزیدن دقیقاً به همان اندازه ای که در دنیای تخیل و ادعا ساده می نماید، در حوزۀ عمل و واقعیت بخشیدن دشوار می باشد. و همسریابی هلو شاید بدان دلیل باشد که برخی از همسران ساده اندیش که اسیر اشیاء و امور مادی و اعتباری می باشند برای محبت بدیل ها و جانشین هایی قابل بوده و متاسفانه گاهی در عمل هم بر می گزینند! اینان محبت را با چیزی مثلاً با هدیه ای مادی که ظرف دیدار را پر کرده بتواند و در چیزی در می یابند و نه با گوهر خودش که همه چیز را بیرنگ و رون می نماید!

چیزی هلو همسریابی موقت اسیران اشیاء، فقط آن گاه ابراز محبت همسر را باور می کنند که همسر برایشان بیاورد و هدیه کند! اگر چه این کار از روی ریا و برای اغفال و تحقیر آنان باشد! دیده های هلو همسريابي اسیران، اغلب متوجه دست های همسران است! و هر چه تلاش دارند در جهت او در دلِِ همسر آنان است و نه در دست شناختن و بهره گرفتن از هلو همسر چیزهایی است که یافتن بر مبنای همین باور است که متوجه می شویم: اینان به طور حسرت انگیز و اسف باری از همسر و شناختن راستین او محروم بوده و دائماً در تلاش اند تا از او موجودی هدیه دهنده، بخشنده، پاشنده و در نتیجه به ذلیل سازنده، اسیر کننده، غفلت نورنده، بی هویت کننده، ارج زداینده، گداسازنده و فاصله انداز به سازند! و هلو همسر یاب می رساند که اینان عملاً در جهت انفصال عمل می کنند و نه در مسیر اتصال! در جهت جدایی و بیگانگی عمل می کنند نه در یگانگی! و در جهت تشدید ناامنی ها.

مطالب مشابه